RODO

  
KLAUZLA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
 
Administrator danych tj. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą Hotel Gdański Sp. z o.o. mająca siedzibę 80-833 Gdańsk, ul. Grząska 1 i posiadająca nr NIP: 204 000 25 90, REGON: 220942329 nr KRS: 346760
 
informuje, że:
  • w sytuacji wskazania danych osobowych przez klientów ich administratorem staje się wskazana Spółka, która prowadzić będzie operacje przetwarzania danych w zakresie wymaganym treścią umowy zawartej z klientem lub wymogami przepisów prawa;
  • Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest pod adresem e-mailowym: rodo@apartneptun.com
  • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być w celu zrealizowania zawartej umowy, w tym wystawienia imiennej faktury VAT i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
  • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być w celu przyjęcia do realizacji roszczenia reklamacyjnego, gdzie mogą być one wówczas przekazane podmiotom realizującym zgłoszenie reklamacyjne, którzy zapewniają wymagany poziom ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem;
  • podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy zawartej pomiędzy stronami, brak danych uniemożliwi prawidłową realizację umowy (brak ewentualności wystawienia imiennej faktury VAT, brak możliwości dokonania rezerwacji pokoju hotelowego, usługi, zrealizowania roszczenia reklamacyjnego);
  • osoba podająca swoje dane osobowe ma prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wzniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania, przenoszenia danych, ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  • dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat od momentu ich podania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, co związane jest także z obowiązującymi terminami związanymi z roszczeniami reklamacyjnymi;
  • dane osobowe zawarte w dokumentach fiskalnych lub dokumentach pracowniczych przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa.
Administrator danych
      Zarząd Spółki   
         Hotel Gdański Sp. z o.o.      
Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X
Menu strony